ascending note nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ascending note nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ascending note giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ascending note.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ascending note

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    nút tiến