amor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amor.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • amor

    Similar:

    cupid: (Roman mythology) god of love; counterpart of Greek Eros

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).