amortization nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amortization nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amortization giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amortization.

Từ điển Anh Việt

 • amortization

  /ə,mɔ:ti'zeiʃn/

  * danh từ

  sự truyền lại, sự để lại (tài sản)

  sự trả dần, sự trừ dần (món nợ)

 • Amortization

  (Econ) Chi trả từng kỳ.

  + Phương thức thanh toán nợ trên cơ sở trả dần. Thỉnh thoảng chi trả từng kỳ được sử dụng như thuật ngữ thay thế cho khấu hao.

 • amortization

  (kỹ thuật) sự tắt dần; sự giảm chấn (động); (toán kinh tế) sự thanh toán

  a. of a debt (toán kinh tế) sự thanh toán nợ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • amortization

  * kinh tế

  khấu hao

  khấu hao dần

  khấu nợ

  phí dụng trừ đi làm nhiều kỳ

  rút dần

  sự chia ra từng kỳ

  sự xóa dần

  trả dần

  trả nợ dần

  trừ dần

  * kỹ thuật

  chống rung

  khấu hao

  sự giảm chấn

  sự khấu hao

  sự tắt dần

  sự trừ nợ dần

  sự truyền lại

  điện tử & viễn thông:

  để lại (tài sản)

  trả dần

  trừ dần (món nợ)

  cơ khí & công trình:

  khoản tiền khấu hao

  sự trả nợ dần

  xây dựng:

  sự để lại

  sự giảm chất

  sự khử rung

  toán & tin:

  sự giảm chấn (động)

  sự trả dần

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • amortization

  the reduction of the value of an asset by prorating its cost over a period of years

  Synonyms: amortisation

  payment of an obligation in a series of installments or transfers

  Synonyms: amortisation