amorphus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amorphus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amorphus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amorphus.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • amorphus

    * kỹ thuật

    y học:

    quái thai vô định hình