amortize nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amortize nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amortize giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amortize.

Từ điển Anh Việt

 • amortize

  /ə'mɔ:taiz/ (amortise) /ə'mɔ:taiz/

  * ngoại động từ

  truyền lại, để lại (tài sản)

  trả dần, hoàn dần; trừ dần (món nợ)

  to amortize a debt: trả dần món nợ

 • amortize

  tắt dần, giảm chấn động; (toán kinh tế) thanh toán

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • amortize

  * kinh tế

  khấu hao

  trả dần (một món nợ)

  trang trải dần

  trừ đi làm nhiều kỳ

  xóa dần

  * kỹ thuật

  giảm chấn

  hoãn xung

  khấu hao

  thanh toán

  toán & tin:

  giảm chấn động

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • amortize

  liquidate gradually

  Synonyms: amortise