amoral nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amoral nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amoral giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amoral.

Từ điển Anh Việt

  • amoral

    /æ'mɔrəl/

    * tính từ

    không luân lý, phi luân lý; ngoài phạm vi luân lý

    không có ý thức về luân lý