amorality nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amorality nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amorality giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amorality.

Từ điển Anh Việt

  • amorality

    xem amoral

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • amorality

    the quality of being amoral