amorous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amorous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amorous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amorous.

Từ điển Anh Việt

 • amorous

  /'æmərəs/

  * tính từ

  đa tình, si tình; say đắm

  amorous look: cái nhìn say đắm

  sự yêu đương

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • amorous

  Similar:

  amative: inclined toward or displaying love

  feeling amorous

  amatory: expressive of or exciting sexual love or romance

  her amatory affairs

  amorous glances

  a romantic adventure

  a romantic moonlight ride

  Synonyms: romantic