alien corporation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alien corporation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alien corporation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alien corporation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alien corporation

    * kinh tế

    công ty ngoại quốc

    công ty nước ngoài