alienation of commodities nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alienation of commodities nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alienation of commodities giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alienation of commodities.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alienation of commodities

    * kinh tế

    sự chuyển nhượng hàng hóa