alienation of affection nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alienation of affection nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alienation of affection giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alienation of affection.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • alienation of affection

    a tort based on willful and malicious interference with the marriage relation by a third party without justification or excuse

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).