alienation clause nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alienation clause nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alienation clause giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alienation clause.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alienation clause

    * kinh tế

    điều khoản chuyển quyền sở hữu (tài sản)