alienism nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alienism nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alienism giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alienism.

Từ điển Anh Việt

 • alienism

  /'eiljənizm/

  * danh từ

  tính cách ngoại kiều

  (y học) khoa

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • alienism

  an obsolete term for the study and treatment of mental illness

  Similar:

  alienage: the quality of being alien