algorithm (or algorism) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

algorithm (or algorism) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm algorithm (or algorism) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của algorithm (or algorism).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • algorithm (or algorism)

    * kinh tế

    thuật toán algorithm