algorithmic model nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

algorithmic model nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm algorithmic model giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của algorithmic model.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • algorithmic model

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    mô hình thuật toán