algorithmic error nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

algorithmic error nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm algorithmic error giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của algorithmic error.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • algorithmic error

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    lỗi thuật toán