algorithmic processor description language (apdl) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

algorithmic processor description language (apdl) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm algorithmic processor description language (apdl) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của algorithmic processor description language (apdl).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • algorithmic processor description language (apdl)

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    ngôn ngữ mô tả xử lý thuật toán