algorithmic language nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

algorithmic language nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm algorithmic language giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của algorithmic language.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • algorithmic language

    * kỹ thuật

    ngôn ngữ thuật toán

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • algorithmic language

    an artificial language designed to express algorithms