algorithmic description nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

algorithmic description nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm algorithmic description giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của algorithmic description.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • algorithmic description

    * kỹ thuật

    sự mô tả thuật toán

    toán & tin:

    sự mô tả algorithmic