algorithmic approach nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

algorithmic approach nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm algorithmic approach giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của algorithmic approach.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • algorithmic approach

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    phép tiếp cận thuật toán