algorithmic oriented language (algol) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

algorithmic oriented language (algol) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm algorithmic oriented language (algol) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của algorithmic oriented language (algol).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • algorithmic oriented language (algol)

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    ngôn ngữ hướng vào thuật toán