algorithmic program nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

algorithmic program nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm algorithmic program giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của algorithmic program.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • algorithmic program

    Similar:

    algorithm: a precise rule (or set of rules) specifying how to solve some problem

    Synonyms: algorithmic rule

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).