algorithmic-oriented language (algol) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

algorithmic-oriented language (algol) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm algorithmic-oriented language (algol) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của algorithmic-oriented language (algol).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • algorithmic-oriented language (algol)

    * kỹ thuật

    ngôn ngữ ALGOL

    toán & tin:

    ngôn ngữ định hướng thuật toán