algorithmic assembly language (alias) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

algorithmic assembly language (alias) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm algorithmic assembly language (alias) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của algorithmic assembly language (alias).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • algorithmic assembly language (alias)

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    hợp ngữ thuật toán