agricultural nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agricultural nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agricultural giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agricultural.

Từ điển Anh Việt

 • agricultural

  /,ægri'kʌltʃərəl/

  * tính từ

  (thuộc) nông nghiệp

  agricultural products: sản phẩm nông nghiệp

  agricultural engineer: kỹ sư nông nghiệp

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • agricultural

  relating to or used in or promoting agriculture or farming

  agricultural engineering

  modern agricultural (or farming) methods

  agricultural (or farm) equipment

  an agricultural college

  Similar:

  agrarian: relating to rural matters

  an agrarian (or agricultural) society

  farming communities

  Synonyms: farming