agrarian nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agrarian nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agrarian giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agrarian.

Từ điển Anh Việt

 • agrarian

  /ə'greəriən/

  * tính từ

  (thuộc) ruộng đất

  the agrarian question: vấn đề ruộng đất

  an agrarian reform: cuộc cải cách ruộng đất

  (thuộc) đất trồng trọt

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • agrarian

  relating to rural matters

  an agrarian (or agricultural) society

  farming communities

  Synonyms: agricultural, farming