agrarianly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agrarianly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agrarianly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agrarianly.

Từ điển Anh Việt

  • agrarianly

    xem agrarian