agrarianize nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agrarianize nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agrarianize giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agrarianize.

Từ điển Anh Việt

  • agrarianize

    * ngoại động từ

    thực hiện cải cách ruộng đất