agricultural show nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agricultural show nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agricultural show giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agricultural show.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • agricultural show

    * kinh tế

    triển lãm nông nghiệp