agricultural town nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agricultural town nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agricultural town giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agricultural town.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • agricultural town

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    thị trấn nông nghiệp