agricultural silo nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agricultural silo nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agricultural silo giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agricultural silo.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • agricultural silo

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    xilo nông nghiệp