agricultural wage board nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agricultural wage board nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agricultural wage board giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agricultural wage board.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • agricultural wage board

    * kinh tế

    Hội đồng Lương bổng Nông nghiệp (của chính phủ Anh)