agricultural sewage farms nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agricultural sewage farms nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agricultural sewage farms giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agricultural sewage farms.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • agricultural sewage farms

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    khu tưới tiêu nông nghiệp