agricultural support policy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agricultural support policy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agricultural support policy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agricultural support policy.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • agricultural support policy

    * kinh tế

    chính sách hỗ trợ nông nghiệp