adhesion system nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adhesion system nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adhesion system giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adhesion system.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adhesion system

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    hệ bám mặt đất