adhesion agent nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adhesion agent nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adhesion agent giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adhesion agent.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adhesion agent

    * kỹ thuật

    chất dính kết

    hóa học & vật liệu:

    chất tăng dính