adhesion prompter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adhesion prompter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adhesion prompter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adhesion prompter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adhesion prompter

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    chất làm tăng bám dính