adhesion strength nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adhesion strength nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adhesion strength giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adhesion strength.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adhesion strength

    * kỹ thuật

    độ bền dính

    xây dựng:

    độ bền bỉ