adhesion or adherence nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adhesion or adherence nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adhesion or adherence giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adhesion or adherence.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adhesion or adherence

    * kỹ thuật

    sự bám