adhesion promoter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adhesion promoter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adhesion promoter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adhesion promoter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adhesion promoter

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    chất xúc tác dính bám