adhesion contract nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adhesion contract nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adhesion contract giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adhesion contract.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • adhesion contract

    a contract that heavily restricts one party while leaving the other free (as some standard form printed contracts); implies inequality in bargaining power

    Synonyms: contract of adhesion

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).