adhesion factor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adhesion factor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adhesion factor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adhesion factor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adhesion factor

    * kỹ thuật

    hệ số dính kết