adhesion railcar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adhesion railcar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adhesion railcar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adhesion railcar.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adhesion railcar

    * kỹ thuật

    ô tô:

    ray chạy bám mặt đất