adhesional work nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adhesional work nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adhesional work giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adhesional work.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adhesional work

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    công tách kết dính

    công thắng cố hết