adhesion strength test nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adhesion strength test nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adhesion strength test giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adhesion strength test.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adhesion strength test

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    thử độ bền bám dính