acoustical window wall nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acoustical window wall nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acoustical window wall giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acoustical window wall.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acoustical window wall

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tường có cửa kính cách âm