acoustical reactivity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acoustical reactivity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acoustical reactivity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acoustical reactivity.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acoustical reactivity

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    hoạt tính âm thanh