acoustical resistance nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acoustical resistance nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acoustical resistance giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acoustical resistance.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acoustical resistance

    * kỹ thuật

    âm trở