acoustical lining nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acoustical lining nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acoustical lining giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acoustical lining.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acoustical lining

    * kỹ thuật

    lớp lót cách âm