acoustical doppler effect nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acoustical doppler effect nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acoustical doppler effect giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acoustical doppler effect.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acoustical doppler effect

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    hiệu ứng Doppler âm học